Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
මුල් පිටුව පුහුණුලාභීන් සඳහා ජාතික කර්මාන්ත පරික්ෂණය

ජාතික කර්මාන්ත පරික්ෂණය

ජාතික කර්මාන්ත පරීක්ෂණය යනු කුමක්ද?

ජාතික කර්මාන්ත පරික්ෂණය මගින් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නිර්මාණකරුවන්ගේ නිපුණතාවය පරික්ෂා කිරිම ප්‍රමිතිකරණය හා සහතික ලබාදීම සිදුකරනු ලබයි. මෙමගින් අවිධිමත් ලෙස නිපුණතාවයන් ප්‍රගුණ කරගත් නිර්මාණකරුවන් සඳහා ඔවුන්ගේ නිපුණතාවයන් ඇගයීමට අවස්ථාව හිමිවේ.

අතීත හා වර්තමාන තත්වය.

ජාතික කර්මාන්ත පරික්ෂණ වැඩසටහන මෙරට තුළ 1987 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේදී ඉඳිකිරිම් කර්මාන්තයේ ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට පමණක් මෙය සීමාවී පැවතියද ICTAD ආයතනයේ මුල්‍ය අනුග්‍රහය ලැබීම හා ලෝක බැංකු ආධාර පුළුල්වීම හේතුවෙන් මෙම වැඩසටහන ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලයේ ජාතික මෙභෙවරේ කොටසක් බවට අදවන විට පත්ව ඇත.

ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරියේ වාර්තා වලට අනුව අපේක්ෂකයින් 50,000 ක් පමණ නිසි ඇගයීමට ලක්කොට මේ වන විට ඉන් 38,000 කට වඩා වැඩිවන පිරිසකට ජාතික කාර්මික සහතික පිරිනමා ඇත. පරික්ෂණයට බඳුන්වු අයදුම්කරුවන්ගෙන් 80% කට වඩා ඉඳිකිරිම් හා ඒ ආශ්‍රිත රැකියාවල නියුතු පිරිස් ය. ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරියේ සංඛ්‍යාලේඛන පෙන්වා දෙන තවත් වැදගත් කාරණාවක් වන්නේ ඉඳිකිරිම් කර්මාන්තය හැරුණු කොට සෙසු කර්මාන්තවල නියුක්ත සහතිකපත්ලාභින් සංඛ්‍යාව ගතවු කාලයපරිච්ජේදය තුළ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. අප අධිකාරිය මෙකී ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය තුළ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතය ඉතා ඉහළින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, ඒ නිසාම එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉහළ එලදායීතාවය මෙන්ම උසස් ප්‍රමිතියක් අපේක්ෂා කළහැකි වේ.

ජාතික කාර්මික පර්යේෂණ වැඩසටහන අරඹා මුල් වසර කිහිපය ගතවන විට එය ඉඳිකිරිම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට පමණක් සීමා වී පැවතිය ද පසුකාලීනව ජාතික නිපුණතා ප්‍රමිතිය හා ජාතික කාර්මික පර්යේෂණ අනිකුත් ක්ෂේත්‍ර සඳහාද පුළුල්ව සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. අදවන විට ක්ෂේත්‍ර 53 කට පමණ ජාතික කාර්මික පරීක්ෂණ වැඩසටහන පැතිරී ඇත.

නිශ්චිත කර්මාන්තයක වසරකට වඩා පළපුරුද්ද සහිත ඕනෑම සේවා නියුක්තියෙකුට ජාතික කාර්මික පරික්ෂණය සඳහා පුළුල් වු ක්ෂේත්‍ර හරහා අයදුම්කළ හැකිය.

වත්මනේදී ජාතික කාර්මික පරික්ෂණය අදියර 04 ක් යටතේ පැවැත්වේ.

ශ්‍රේණි 111 - අර්ධ පුහුණූ
ශ්‍රේණි 11 - නිපුණ
ශ්‍රේණි 1 - ඉහළ නිපුණ
CoC - නිශ්චිත රාමුවක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂේත්‍ර සඳහා පිරිනමනු ලබන කුසලතා සහතික පත්‍රයකි. උදා :- පිඟන් ගඩොල් අතුරන්නා, බර යන්ත්‍ර සුත්‍ර ක්‍රියාකරු

ජාතික කාර්මික පර්යේෂණය සඳහා පෙනීසිටිය හැක්කේ කාහටද ?

යම් ක්ෂේත්‍රයක හෝ කර්මාන්තයක අත්දැකීම් සහිත ඕනෑම අයෙකුට ජාතික කාර්මික පරීක්ෂණය සඳහා පෙනිසිටිය හැක.

 • විධිමත් පුහුණුවක් අනවශ්‍යයි.
 • මුද්‍රිත සහතික අවශ්‍ය නොවේ.
 • වයස සීමාවක් නැත.

ජාතික කාර්මික පරික්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ

සේවාලාභීන්ට සේවාදායකයින්ට
 • සම්පත් එලදායී ලෙස පරිභෝජනය.
 • වැඩි රැකියා උසස්වීම් අවස්ථා.
 • නිසි පුහුණුවක් ලැබීමට අවස්ථාව අහිමිවු එනමුත්, රැකියා නියුක්තවීම තුළින් විෂය තුළ පරිච්චයක් ලැබු අය සඳහා සහතිකයක් හිමිකර ගැනිමේ ඉඩප්‍රස්ථා.
 • සම්පත්එලදායී ලෙස පරිභෝජනය.
 • ඉහළ එලදායීතාවය.
 • වියදම් අඩුකිරීම.
 • නිපුණතාවන් හුවමාරුව
 • වේගවත් නිෂ්පාදනය
 • අවසාන නිෂ්පාදනයේ ඉහළ ගුණාත්මකභාවය
 • වැඩි ලාභ.
 • සම්පත් එලදායී උපයෝජනය
 • පුහුණූව සහිත සේවකයින් නිසා අනතුරු අඩුවීම.

NAITA’s other services with related to National Trade Tests

 • Educating Industry workmen on importance of Skills Certification.
 • Conduct of Bridging Courses for skills upgrading.
 • Conduct of promotion tests for Employees.
 • Conduct of NTT on priority basis.

Testing Areas

 • Electrical Wireman
 • Carpentry
 • Masonry
 • Plumber
 • Masonry (Block Mason)
 • Steel Fixing and Bar Bending
 • Vehicle Plant Mechanic
 • Crawler Dozer Operator
 • Motor Grader Operator
 • Motor Scraper Operator
 • Hydraulic Type Crane Operator
 • Wheel Loader Operator
 • Hydraulic Excavator Operator
 • Crawler Type Crane Operator
 • Automotive Mechanic
 • Filter (General)
 • Machinist (General)
 • Welder
 • Electrician (Power)
 • Ref, & Air Con Mechanic
 • Precast Concrete Layer
 • Roofer (Wooden)
 • Roadman
 • Stenographer (English)
 • Construction Supervisor
 • Cabinet Maker
 • Plasterer
 • Pantry Cupboard Maker
 • T.V. Radio & Electronic Equipment Repairer.
 • Automobile Electrician

Download Application Form (NTT)තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර අංශ

 • ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නිපුණතා බලපත්‍ර සහතිකය (SLCCL)
 • පරිගණක මාධ්‍ය රූප නිර්මාණකරණය
 • පරිගණක ද්‍රඩාංග තාක්ෂණ ශිල්පී පාඨමාලාව

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නිපුණතා බලපත්‍ර සහතිකය (SLCCL)

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නිපුණතා බලපත්‍ර සහතිකය (SLCCL) යනු ජාතික ආධුනික්තව හා කාර්මික පුහුණු කිරිමේ අධිකාරිය, ජාතික කාර්මික පරික්ෂණ වැඩසටහන යටතේ පවත්වනු ලබන සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවකි. මේ සඳහා මුලික සුදුසුකම් කිසිවක් අපේක්ෂා නොකරන අතර, පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා අපේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් ඊට අදාලවන විභාගයට පෙනීසිටීමෙන් අනතුරුව සහතිකය නිකුත් කරනු ලබයි.

අයදුම්කිරිමේ ක්‍රමවේදය:

ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරියේ මුලස්ථායෙන්,  එහි ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික් මධ්‍යස්ථාන මගින්  මධ්‍යස්ථානය හෝ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය මගින් ලබාගන්නා අයදුම්පත පුරවා ඒ සමඟ මහජන බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවක් මගින් රු . 1000/- ක විභාග ගාස්තු ගෙවීම් වවුචරයක් සමඟ  මෙම අධිකාරිය වෙත ගෙවීමෙන් පාඨමාලාව සඳහා ඉල්ලුම් කල හැකිය.  එකී ගෙවීම් වවුචරය මහජන බැංකුව, නුගේගොඩ ශාඛාවේ ජාතික ආධුනික්තව හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරියේ අංක  174100170347379 දරණ ගිණුමට බැරවිය යුතුය.

නිසිලෙස පුරවා සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සහ ගෙවීම් වවුචර පිටපත පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඇගයීම්),
ජාතික කාර්මික පරික්ෂණ අංශය,
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය,
අංක.971, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
වැලිකඩ, රාජගිරිය.

දුරකථන : +94 11 2888782-7
ෆැක්ස් : +94 11 2863737

අයදුම් පත්‍රය භාගත කරන්න. (SLCCL)

 • Effective cost control.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 අප්‍රේල් 26 වෙනි සිකුරාදා, 09:12  
පුහුණුලාභීන් සඳහා
සේවාදායකයින්ට
ලියාපදිංචිය
වෙනත් සේවා
සාමාන්‍ය
සහතික පත් නිරවද්‍යතාව…

වැදගත් සබැදි

අගෝස්තු 2018
බ්‍ර සි සෙ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1