Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
මුල් පිටුව පුහුණුලාභීන් සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (RPL / NVQ)

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) හා (RPL) සහතිකය පිරිනැමීම

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් NVQ ආකෘතිය

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික වැඩසටහන මගින් විධිමත් පාඨමාලාවක් හදාරා යම් වෘත්තියක නිපුණතාවය ලැබු පිරිස මෙන්ම වෘත්තීයක නිරතවීමෙන් දිගුකාලීනව ලබන පරිචය පිළිගැනීමට ලක්කරනු ලබයි.


ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභ

 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික පුහුණු සහතිකයක් නොවේ.
 • ඔබ නියැලෙන වෘත්තියේ ලබා ඇති නිපුණතා මට්ටම (NVQ Level) විධිමත්ව ඇගයීමෙන් අනතුරුව ඊට නිසි පිළිගැනීම හා සහතික ලබාදීම සිදුකරයි. එය ඔබගේ නිපුණතාවය සඳහා පිරිනමන සහතිකයකි.
 • ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම හරහා ලබන පිළිගැනීම පදනම් කරගෙන වඩාත් ඉහළ සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා යොමුවීම කළහැකිය.
 • ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් යනු නිපුණතාවය පදනම් කරගත් ඇගයීම් ක්‍රමයක් වන අතර, ඒ සඳහා විදේශීය රැකියා වෙළඳපලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවතියි.
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා ප්‍රමිති නිර්ණය කිරිම ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලත් ප්‍රවීනයන් විසින් සිදුකරනු ලබන අතර, ඒ හේතුව නිසාම ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් සහතික පත්‍ර ලාභීන්ට වැඩි රැකියා අවස්ථා විවරව තිබේ.
 • ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් හිමි අය සඳහා වඩාත් ඉහළ සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ උත්සාහය පවතීනම් එම ක්‍රමවේදය ඒ සඳහා අනුබල සපයයි.

සේවාදායකයා ලබන ප්‍රතිලාභ

 • ජාතික වෘත්තීය නිපුණතාවය සහිත කණ්ඩායම් සේවය සඳහා බඳවාගැනීම හේතුවෙන් වඩාත් පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව වෘත්තීය නිපුණතාවයෙන් භෙබි සේවක කණ්ඩායමක් බිහිකර ගත හැකිවීම.
 • රැකියා උසස්වීම් හා වඩාත් හොඳ අන්තර් තාක්ෂණික සහයෝගීතාවයක් ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා සහතිකය හේතුවෙන් ගොඩනංවාගත හැකිවීම.

No
Sector
No
Sector
01. Aluminum Fabricator 38.
Jewellery Stone Setter
02. Automobile Air Conditioning Mechanic
39.
Leather Footwear Maker
03. Automobile Electrician 40.
Litho Machine Operator
04. Automobile Mechanic
41.
Machinist
05. Automobile Painter
42.
Motor Cycle Mechanic
06. Automobile Tinker
43.
Nurse Assistant
07. Baker 44.
Out Board Motor Mechanic
08. Bar Bender 45.
Painter (Buildings)
09. Bartender 46.
Pattern Maker (Apparel Production)
10. Beautician 47.
Pest Controller
11. Bio - Medical Technician 48.
Photographer
12. Book Binder 49.
Plant Nursery Development Assistant
13. Boiler operator (Fire Tube, Oil Fired Package Boiler) 50.
Plastic Processing Machine Operator
14. Cashier (Supper Market / General) 51.
Plumber
15. Clerk (General) 52.
Pneumatic Technician
16. Computer Aided Colour Matcher (Fabric) 53.
Pre School Teacher
17. Computer Applications Assistant 54.
Printing Machine Mechanic
18. Computer Graphic Designer 55.
Production Supervisor (Sewing)
19. Computer Hardware Technician 56.
Quality Controller (Apparel Production)
20. Computer Network Technician 57.
Radio, TV And Allied Equipment Repairer
21. Construction Craftsman (Masonry) 58.
Receptionist
22. Cook 59.
Refrigeration & Air Conditioning Mechanic
23. Desk Top Publisher 60.
Room Attendant
24. Dry Cleaning & Laundry Processor 61.
Rubber Processing Machine Operator
25. Electric Motor Winder 62.
Sales Representative
26. Electrician 63.
Secretary
27. Fabric Cutter 64.
Sewing Machine Mechanic
28. Fabric Inspector 65.
Store Keeper
29. Fabricator (Metal) 66.
Tailor
30. Fruit & Vegetable Processor 67.
Tea Factory Mechanic
31. Hair Dresser 68.
Three Wheeler Mechanic
32. Heavy Vehicle Operator 69.
Tool & Die Maker
33. Household Electrical Appliance Repairer 70.
Waiter / Steward
34. Housemaid 71.
Welder
35. Industrial Plumber 72. Wood Craftsman (Building)
36. Industrial Sewing Machine Operator 73. Wood Craftsman (Furniture)
37. Jewellery Maker (Goldsmith) 74. Work Study Officer

RPL යනු කුමක්ද?

RPL (Recognition of prior learning) ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ආකෘතියට අනුව පිළිගන්නා ජාතික මට්ටමේ කුසලතාවයන් ඇගයීමට ලක්කරමින් ඇගයීමට බඳුන්වන පුද්ගලයින් විසින් ලඟාකරගෙන තිබෙන නිපුණතාවය වර්ගීකරණයට ලක්කොට එකී නිපුණතාවයන් අවිධිමත් හා සම්ප්‍රදායයෙන් බැහැර ක්‍රමවේදයන් උපයෝගී කරගෙන පුර්ණ පිළිගැනීමට ලක්කිරීම එම ක්‍රමවේදයයි.

ජාතික නිපුණතා ප්‍රමිතිය පදනම් කොට ගෙන ඊට සාපේක්ෂව එක් එක් පාඨමාලා හා වැඩසටහන් මගින් ලබාදෙන නිපුණත්වය ඇගයීමට ලක්කිරීම සහ එමගින් සහභාගීවන පාඨමාලාභීන් සඳහා පිරිනමන සහතික වර්ගීකරණයට ලක්කිරීම සිදුවේ.

 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා පුද්ගලයන් ඇගයීමට ලක්කිරීම.
 • නිපුණතා මට්ටම නිර්ණය කිරිම සඳහා පාඨමාලාවක් ඇගයීමට ලක්කිරීම.

පහත සඳහන් රූ සටහන RPL ක්‍රමවේදය පැහැදිළි කරයි.


තෘතියික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගැනීමට ලක්කරන පුහුණූ ආයතන RPL ක්‍රමවේදය හරහා ඇගයීමට ලක්කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසු වේ. එබැවින් පෙර පිළිගැනීමට ලක් නොකරන ලද කුසලතාවයන් හා නිපුණතාවයන් ආයතනික ව්‍යුහයෙන් පරිබාහිරව ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් හා සමඟ සංසන්දනය කොට නිපුණතා නිර්ණය කිරිම සඳහා යොමුකරයි.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම RPL ක්‍රමවේදය මගින් පිරිනැමීම.

 • නිසි කලට ආයතනික ප්‍රධානියා හෝ වැඩ පරීක්ෂක විසින් සහතික කරනු ලබන පුහුණු / රැකියාලාභී නිපුණතා සහතික වාර්තා මගින්.
 • හස්ත කර්මාන්ත හා නියැදි.
 • නිපුණතා පිළිගැනීමට ලක්කරමින් පිරිනමන සහතික.
 • අදාල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් විසින් කරනු ලබන නිර්දේශ.
 • රැකියා / පුහුණුව යෙදෙද්දී පටිගත කරන ලද ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තැටි උපයෝගී කරගනිමින්.
 • සේවාවේ යෙදී සිටින මොහොතේදී කරනු ලබන ක්ෂේත්‍රය නිරීක්ෂණ
 • ප්‍රායෝගික / න්‍යායාත්මක පර්යේෂණ.

ඔබගේ වෘත්තිය ඔබ සතු කුසලතාවය හා හැකියාව මත මෙතෙක් කල් රදා පැවතින. වර්තමානයේදී ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරිමේ අධිකාරිය වෘත්තීය නිපුණතාවයන් සඳහා ජාතික සහතික පරිනැමීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති බැවින් ඔබ සතු නිපුණතාවයන් සඳහා ජාතික නිපුණතා සහතික (NVQ) ලබාගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසී ඇත.

මේ සඳහා වයස් සීමාවක් හෝ මුලික සුදුසුකමක් අවශ්‍ය නැත. මෙම සහතික පත්‍ර ජාතික වශයෙන් පිළිගන්නා බැවින් එය ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමටද බදුන් වේ. ඔබ ස්වයං රැකියාවක නියුක්ත වන්නේ නම් මෙම සහතිකය බැංකු ණයක් ලබාගැනීම සඳහා ද ඉවහල්වේ.

මෙමගින් විවර වන මාවත ජාතික ඩිප්ලෝමා, උසස් ඩිප්ලෝමා සහ උපාධි මට්ටමේ සුදුසුකම් සඳහා මඟපෙන්වන අතර, ඒ අනුව ඔබගේ අනාගත වෘත්තීය ජීවිතය ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව හැඩගස්වා ගැනීමට ඉඩ ලබාදේ.

ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරිය මගින් නම්කරනු ලබන ස්ථානයකදී හෝ ඔබගේ වැඩබිම් වටපිටාව හෝ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයකදී ඔබගේ නිපුණතාවය හෝ හැකියාව ඇගයීමට ලක්කරනු ලබයි.

ඔබ ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා සහතිකයක් හිමිකර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වීමට රුපියල් 250/- ක මුදලක් අධිකාරිය වෙත ගෙවීමෙන් හා ඊට අදාළ අයදුම්පත්‍රය මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ අධිකාරිය වෙත පැමිණ ලබාගෙන පුරවා භාරදීමෙන් භාරදිය හැක.

ලියාපදිංචි ගාස්තුව,

 • නුගේගොඩ, මහජන බැංකු ශාඛාවේ අංක : 174100110350223 දරණ ගිණුමට හෝ ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවක් මගින් ගාස්තු ගෙවිය හැකිය.
 • ඕනෑම රාජකාරි දිනයක පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 03.00 දක්වා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් අංශයට පැමිණ පහත ලිපිනයට පැමිණ මුදල් ගෙවිය හැකිය.
 • රු. 250/- ක මුදල ගෙවීමෙන් අනතුරුව එකී රිසිට් පත තැපැල් මගින් හෝ ගෙනවිත් භාරදීම මගින් පහත ලිපිනය වෙත ලැබෙන්නට සැලැස්විය යුතුය.

මෙකී ගාස්තුවට අමතරව පුහුණු පරික්ෂණ සඳහා උපයෝගී කරගන්නා අමුද්‍රව්‍ය සහ අනිකුත් පර්යේෂණ ගාස්තු අදාළ වියහැකිය.

අයදුම්පත් භාරදිය යුතු හා වැඩි විස්තර ලබාගත හැකි ලිපිනය :

ජාතික වෘත්තිය නිපුණතා සුදුසුකම් ඇගයීම් අංශය,
ජාතික ආධූනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරිය,
අංක. 971/ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය.
දු. අංක : +94 11 2888782-7

NVQ අයදුම්පත්‍රය භාගත කිරීම සදහා

වැඩි විස්තර සදහා

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 මාර්තු 20 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:28  

පුහුණුලාභීන් සඳහා
සේවාදායකයින්ට
ලියාපදිංචිය
වෙනත් සේවා
සාමාන්‍ය
සහතික පත් නිරවද්‍යතාව…

වැදගත් සබැදි

අගෝස්තු 2022
බ්‍ර සි සෙ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3